Rólunk

A bölcsődei szolgáltató struktúra

Szervezeti feltételek:

Aldebrő Községi Önkormányzat fenntartásában kívánjuk létrehozni a családi bölcsődét önálló épületben, teljesen önálló infrastruktúrával; a szakmai önállóság biztosításával.

A projekt során megvalósuló infrastrukturális fejlesztés hatására 1 csoportos 5 fő (max. 7 fő
0 – 3 korosztályú gyermek) családi bölcsőde valósul meg. A családi bölcsőde szakmailag önálló intézményegységként működik. A tervezés-beruházás célja a családi bölcsőde kialakítása, teljeskörű, komplex akadálymentesítéssel.

A bölcsőde fenntartója:  Aldebrő Községi Önkormányzat

Ellátási terület:

 • Aldebrő
 • Feldebrő
 • Kápolna
 • Tófalu
 • Kompolt

A bölcsőde homlokzata

A családi bölcsőde együttműködik mindazokkal, akik a családoknak nyújtott szolgáltatások és ellátások során a gyermekkel, illetve a gyermek családjával kapcsolatba kerülhetnek (gyermekjóléti szolgálat, védőnői szolgálat, házi gyermekorvosi szolgálat, nevelési tanácsadó, családsegítő központ, óvoda, képző intézmények, a korai fejlesztés szakemberei, gyermekvédelmi szakellátás, gyámügy).

Az aldebrői családi bölcsőde nevelési elvében elsődleges szempont az egészséges fejlődéshez szükséges feltételek megteremtése és a modellnyújtás. A kisgyermeknevelő feladata, hogy megtervezze a nevelés folyamatát, amelyben a gyermekek egyenkénti fejlődését szem előtt tartva, a folyamatosság és fokozatosság elvének betartásával, a gyermeket körülvevő nyugalom és állandóság megteremtésével, a gyermek aktív részvételével elősegíti a harmonikus személyiségfejlődést.

Az intézmény célja:

 • a lehetőségek figyelembevétele mellett a családok részéről felmerülő igényeket kielégítsük, ezzel hozzájárulva a bölcsődés korú gyermekek egészséges fejlődéséhez.
 • boldog gyermekeket neveljünk, akik tudnak vidáman játszani, felszabadultan örülni, tevékenykedni, hatalmas mozgásigényüket kielégíteni. Érdeklődnek, kíváncsiak, szeretnének minél többet megtudni az őket körülvevő világból.
 • tevékenységükben felhasználják tapasztalataikat. Szókincsük gyarapodjon, beszédkészségük folyamatosan fejlődjön.
 • tanuljanak meg önállóan öltözködni, kulturáltan étkezni, tisztálkodni, stb. Mindehhez keretet ad a gyermek korához és fejlettségéhez, egyéni szükségleteihez igazodó rugalmas bölcsődei napirend, mely figyelembe veszi a család szokásait is.
 • minden kisgyermek fejlődéséhez azonos esélyek biztosítása.

Bölcsőde által ellátandó alaptevékenységek

 1. gondozás – Azoknak a tevékenységeknek az összessége, amelyekkel a felnőtt a csecsemő és a bölcsődébe járó valamennyi kisgyermek szükségleteit kielégíti
 2. sérült gyermekek gondozása, fejlesztése – A gondozónő a sérült gyermekekkel való foglalkozás során módszerében figyelembe veszi, hogy náluk hosszabb időt vesz igénybe a tanulási folyamat, és ebben direktebben kell részt vennie, mint az egészséges gyermekeknél. A sérült gyermek esetében kevésbé építhet arra a belső motivációra, amely az ép gyermeknél természetesen jelentkezik a fejlődés folyamán. A sérült gyermekekkel való foglalkozás további feltételeit a Szakmai Program tartalmazza részletesen.
 3. játék – A játék belső szükségletből fakadó, örömteli tevékenység, lényegéhez hozzátartozik az önkéntesség, a szabadon választás. A gyermeki játék a gyermek fejlettségi szintjét tükrözi.
 4. mozgás – Célja a gyermek sokoldalú, harmonikus személyiségének fejlesztése életkorilag a legmegfelelőbb tevékenységi forma segítségével. Eszközökben gazdag mozgáslehetőség biztosítása. A nevelőmunkánkban kiemelt hangsúlyt kapnak a nagymozgások és a finommotorika fejlesztésék. A mozgás javarészt a zene, mondókák által felkeltett érzések mozgásos kivitelezésére épül. A nap meghatározott szakában a gondozónővel közösen mondókázva, énekelve végzik a játékos tornát a gyermekek.
 5. mese, vers – Az érzelmi biztonság megadásának és az anyanyelvi nevelésnek egyaránt fontos eszközei a többnyire játékos mozgásokkal is összekapcsolt mondókák, dúdolók, versek. Célja: a gyermekek zenei érdeklődésének felkeltése; érzékennyé tegye a környezet hangjai iránt; énekes játékkal, az együtt éneklés örömével érzelmei gazdagítása
 6. alkotótevékenység – A gondozónő feladata megismertetni a gyermekeket a különböző anyagokkal, a kézi munka alapelemeivel. Főbb alkotó tevékenységeink: festés (ujjfestés, ecsettel), tépés, ragasztás, gyurmázás, rajzolás, építés (homokkal, építőkockákkal).
  Az alkotótevékenység célja: építő, alkotó, ábrázoló tevékenység segítése; térbeli, formai, színi képzet kialakítása; a természet színeire, formáira való ráhangolás.
 7. környezet-természet megismerése – cél: a környezeti kompetencia megismerése; a gyermekek tevékenységébe ágyazva minél gazdagabb ismeret átadása a szűkebb, és tágabb környezetről; lehetőség biztosítása a megannyi tapasztalatszerzésnek természetes élethelyzetben.
 8. munka jellegű tevékenység – A személyiségfejlesztés fontos eszköze a játékkal sok vonatkozásban azonosságot mutató, azzal egybeeső munka jellegű játékos tevékenység (az önkiszolgálás, segítés, környezet-növénygondozás).

Tárgyi feltételek: A csoportszobát a rendeletnek megfelelő alapfelszereléssel látjuk el.

Az infrastrukturális fejlesztéshez kapcsolódóancsoportszoba a létrejövő helyiségek berendezését, felszerelését is tervezzük beszerezni, valamint az alapfelszerelésen, eszközökön túl udvari játékok és fejlesztő eszközök is beszerzésre kerülnek.

A csoportszoba berendezései, tárgyi felszerelése a gyermekek életkorának megfelelően tervezett.

Információk

Térkép