A bölcsőde homlokzataAldebrői Királylányok, Királyfiak Családi Bölcsőde

 

Intézmény címe: 3353 Aldebrő, Iskola út 2/1
Elérhetősége: aldebrobolcsode@gmail.com

Intézményvezető: Csirke Anita Lilla

 

 

 

Kedves Szülők!

A családi bölcsőde a családban élő 20 hetes 3 éves korú gyermekek napközbeni gondozását látja el, a szülővel, törvényes képviselővel kötött megállapodás alapján. A 3 évesnél idősebb gyermek napközbeni ellátását, egyedi elbírálás határozza meg.

A gyermek felvételét a szülő a bölcsődében, illetve a fenntartónál kérheti. A bölcsőde a fenntartó képviseletében megállapodást köt az ellátás kezdetéről és várható időtartamáról, valamint megszüntetésének módjáról.

A Házirend hatálya kiterjed az Aldebrői Királylányok, Királyfiak Családi Bölcsőde bölcsődei intézményébe a felvett gyermekre, a szüleire és dolgozóira. A törvényi háttere a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény.

 

Gyermeklétszám

 • A gyermeklétszám 5 maximum 7 főben van meghatározva.

Nyitvatartási idő

 • A családi bölcsőde nyitvatartási ideje munkanapokon 7:30-tól 15:30-ig tart nyitva. Nyitvatartási időben az alaptevékenység mellett a szabad férőhelyeken időszakos gyermekfelügyelet igénybevételére van lehetőség.
 • A gyermekek bölcsődébe való megérkezése lehetőleg 08:20-ig történjen meg, hogy a reggeliztetés zavartalanul történjen meg. Ugyan ez vonatkozik délutánra, az uzsonnáztatásra is. Uzsonnáztatás alatt nincs hazaadás!
 • A nyári szabadság miatti zárvatartás pontos idejéről a bölcsőde minden év február 15-ig tájékoztatást nyújt. Az esetleges helyettesítés megszervezéséről a fenntartó gondoskodik az érintettek egyetértésével.
 • Évközi szünetek: Nyári nagytakarítási szünet. A bölcsőde nyári nyitvatartási rendjét a fenntartó hagyja jóvá.
 • Téli szünet – az óvodai és iskolai nyitva tartáshoz igazodva, szülői igények függvényében, fenntartói jóváhagyással a bölcsőde zárva tarthat.

Étkeztetés

 • A családi bölcsődét igénybe vevő szülő, törvényes képviselő köteles a szolgáltatás megkezdése előtt a bölcsődét tájékoztatni a gyermek étkezéssel kapcsolatosan kialakult egyéni szokásairól, esetleges élelmiszerallergiáról stb.
 • Az Aldebrői iskolai konyha gondoskodik a gyermekek étkezéséről.

Napirend

 • A bölcsőde rugalmas napirendet alakít ki, amely alkalmazkodik a gyermekek életkorához, fejlettségi szintjéhez, az évszakhoz. Amely az étkezés, levegőzés, játék, gondozási tevékenység rendszeres napi teendőiből áll. Ösztönzi a kisgyermekek önálló, kreatív tevékenységét.

Együttműködés a szülőkkel

 • A bölcsőde tevékenysége során folyamatosan együttműködik a szülőkkel. Biztosítja az ellátást igénybe vevők jogait a gyermekvédelmi törvény vonatkozó rendelkezései alapján. Az ellátás papíralapú és elektronikus nyilvántartásához szükséges adatokat adatvédelmi kötelezettségnek megfelelően kezeli.
 • A szülővel felmerülő bármilyen probléma vagy konfliktus keletkezésének észlelése esetén a bölcsőde vezető köteles azt megvizsgálni, a kérdéseket megválaszolni. Egyet nem értés esetén a szülő panaszával a fenntartóhoz fordulhat, aki a panaszt kivizsgálja és tájékoztatást ad a panasz orvoslásának más lehetséges módjáról (gyermekjogi képviselő). A szülő a településhez tartozó önkormányzat gyermekjóléti szolgálatához fordulhat, ha a fenntartó 15 napon belül nem küld értesítést a vizsgálat eredményéről, vagy ha a meglett intézkedéssel nem ért egyet.
 • A bölcsőde a gyermeket csak az ellátásra szerződést kötőnek adhatja át. Amennyiben a szülő, törvényes képviselő más személyt is megjelöl erre, köteles azt írásban rögzíteni. Ennek hiányában – váratlan esemény esetén – legalább telefonon köteles értesíteni a bölcsőde intézményét, hogy ki viheti el a gyermeket.
 • A szülő az ellátás folyamán biztosítja a bölcsőde részére, hogy a családi bölcsődében való tartózkodáshoz gyermekének az időjárásnak megfelelő, réteges, játékokhoz alkalmas váltóruhák és váltócipő álljon rendelkezésére. Óvja a családi bölcsőde berendezési tárgyainak épségét, betartja a tisztasági szabályokat, valamint a dohányzásra vonatkozó tiltó rendelkezést, igazodik a családi bölcsőde napirendjéhez.
 • A bölcsődébe saját játékot behozni nem engedélyezett, kivétel ez alól az alvós kendők. A beszoktatás ideje alatt természetesen lehet játékot behozni.
 • A szülők telefonos elérhetőségét rögzítjük, változás esetén szíveskedjenek azonnal bejelenteni.

 

 

 

 

Egészségügyi ellátás, betegség, balesetvédelem

 • Betegség miatt hiányzó gyermeket gyógyulása után orvosi igazolással tudunk fogadni. A közösség egészsége érdekében lázas (37,5°C és ennél magasabb hőmérsékletű), antibiotikumot szedő vagy fertőzésre gyanús gyermek, a bölcsődét nem látogathatja. A családban előforduló fertőző betegségről kérjük a bölcsődét értesíteni.
 • A gondozás megkezdése előtt a szülő bemutatja a gyermekorvos igazolását arról, hogy a gyermek egészséges, korának megfelelő védőoltásokat megkapta, közösségbe mehet. Fertőző betegség miatti 10 nap egybefüggő hiányzást követően az ellátás folytatásának a feltétele a gyermek gyógyulását tanúsító háziorvosi igazolás bemutatása a bölcsőde részére.
 • A bölcsődeorvos javaslatait: betegség esetén a bölcsődébe járás szüneteltetésére, az otthoni ápolásra és egyéb vizsgálatokra vonatkozóan kérjük betartani.
 • A szülő, törvényes képviselő a gyermek betegségét – mivel erre az időszakra nem veszi igénybe az ellátást – legkésőbb tárgynap reggel 8:00 óráig köteles a bölcsőde felé jelezni.
 • Lázas, fertőző beteget nem fogad a családi bölcsőde. Amennyiben a gyermek napközben belázasodik, a bölcsőde a szülőt értesíti, és ha szükséges, a szülővel egyeztetett módon orvost hív. Ilyen esetekben kérjük mihamarabb hazavinni a gyermeket, gyógyulása érdekében, és a többi gyermek egészségének érdekében.
 • A megtörtént kötelező védőoltásokról folyamatosan kérjük a tájékoztatást. Kérjük, hogy a gyermek gyógyszer és ételérzékenységéről a szülő tájékoztassa a bölcsődét és a kivizsgálás eredményét szíveskedjenek bemutatni.
 • A szülő, törvényes képviselő biztosítja a gyermek személyes higiénés eszközeit a bölcsődével egyeztetett módon (papírzsebkendő, pelenka, törlőkendő, szalvéta)
 • A bölcsődei dolgozók biztosítják a balesetvédelmi feltételeket. Ezeket a fenntartó által megbízott személy rendszeresen ellenőrzi, az esetleges hiányosságokat írásban észrevételezi, amelynek elhárítását határidőhöz köti.

A gyermek megismerésének eszközei, az ellátás minőségének biztosítása

 • A szülő vállalja, hogy együttműködik a gyermek megismerését szolgáló kérdőív kitöltésében és az időközben bekövetkezett változások regisztrálásában. A kérdőívben rögzített információk csak összefoglalják, de nem helyettesíthetik a gyermek gondozásához elengedhetetlen, személyesen megbeszélt gondozási szempontokat.
 • A szülő hozzájárul, hogy az ellátás során a gyermek fejlődésének dokumentálására, belső használatra gyermekéről fénykép-és videófelvételek készüljenek.

Egyéb rendelkezések

 • A felvétel sorrendjét a jelentkezés időbeli sorrendje határozza meg, kivéve, ha jogszabály előnyben részesítési kötelezettséget ír elő. Túljelentkezés esetén a Fenntartó és az intézmény vezetője közösen döntenek a gyermekek felvétele felől.
 • A Házirend súlyos megsértése a kötött megállapodás felbontásával járhat.
 • A bölcsőde vezetője a szülővel a szerződéskötés napján az érvényben lévő házirendet ismerteti. A házirend egy példányát a szerződéskötés napján a szülő átveszi.
 • A bölcsődéből a gyermekeket csak a szülő/törvényes képviselő vagy az általa írásban meghatalmazott személy viheti el, 14 éves kor alatti kiskorú e feladattal nem bízható meg.
 • Az átadó helyiségben minden gyermeknek külön szekrényt biztosítunk a ruhák tárolására. Itt higiéniai okok miatt élelmiszert tilos tárolni.
 • Fülbevalóval, nyaklánccal, nyakba akasztott cumival balesetveszély miatt a gyermekeket nem fogadjuk.
 • A bölcsőde ajtaját zárva tartjuk (a gyermekek ne tudjanak kimenni, idegen ne tudjon bejönni) csengetéssel kell jelezni, ha be szeretne jönni a szülő.
 • Amennyiben a kisgyermek még nem érett az óvodai nevelésre és a bölcsődeorvos – a kisgyermeknevelővel, bölcsődevezetővel, az intézményben dolgozó szakértőkkel egyeztetve -ezt javaslatával megerősíti, a szülő kérelmére a gyermek 4. életévének betöltését követő augusztus 31-ig tovább gondozható a bölcsődében.
 • Az üzenő füzetbe történő bejegyzéseiket szívesen vesszük, akár a gyermek egészségi állapotára, akár a gyermek fejlődésére, vagy otthoni eseményekre vonatkoznak.
 • A gyermekek nyugalma érdekében az átadó helyiségben egy gyermekkel egyszerre maximum 2 kisérő tartózkodhat.
 • A bölcsőde ünnepnapokon és a hivatalos munkaszüneti napokon zárva tart. A nyári és téli zárást a szülők/törvényes képviselők igényeihez igazodva a fenntartó állapítja meg, melyről a szülőket/törvényes képviselőket minden év február 15-ig tájékoztatjuk.
 • A bölcsőde területén, a bölcsőde udvarán és a bölcsőde 5 méteres körzetében a dohányzás szigorúan tilos!

A házirend betartását köszönjük!