Ellátott gyermekek köre
• A családi bölcsőde a családban élő 20 hetes 3 éves korú gyermekek napközbeni
gondozását látja el, a szülővel, törvényes képviselővel kötött megállapodás
alapján.
• Az első pontban meghatározott életkornál idősebb gyermek napközbeni
ellátásban egyedi elbírálás alapján részesülhet.
• A gyermek felvételét a szülő a bölcsődében illetve a fenntartónál kérheti. A
bölcsőde a fenntartó képviseletében megállapodást köt az ellátás kezdetéről és
várható időtartamáról, valamint megszüntetésének módjáról.

 

Gyermeklétszám
• A gyermeklétszám 5 maximum 7 főben van meghatározva.


Nyitvatartási idő
• A családi bölcsőde nyitvatartási ideje munkanapokon 7:30-tól 15:30-ig tart
nyitva. Nyitvatartási időben az alaptevékenység mellett a szabad férőhelyeken
időszakos gyermekfelügyelet igénybevételére van lehetőség.
• A gyermekek bölcsődébe való megérkezés lehetőleg 08:20-ig történjen meg.
• A nyári szabadság miatti zárvatartás pontos idejéről a bölcsőde minden év
február 15-ig tájékoztatást nyújt. Az esetleges helyettesítés megszervezéséről a
fenntartó gondoskodik az érintettek egyetértésével.
Évközi szünetek: Nyári nagytakarítási szünet. A bölcsőde nyári nyitvatartási
rendjét a fenntartó hagyja jóvá.
Téli szünet – az óvodai és iskolai nyitva tartáshoz igazodva, szülői igények
függvényében, fenntartói, fenntartói jóváhagyással a bölcsőde zárva tarthat.

 

Étkeztetés
• A családi bölcsődét igénybe vevő szülő, törvényes képviselő köteles a
szolgáltatás megkezdése előtt a bölcsődét tájékoztatni a gyermek étkezéssel
kapcsolatosan kialakult egyéni szokásairól, esetleges élelmiszerallergiáról stb.
• Az Aldebrői iskolai konyha gondoskodik a gyermekek étkezéséről.

 

Napirend
• A bölcsőde rugalmas napirendet alakít ki, amely alkalmazkodik a gyermekek
életkorához, fejlettségi szintjéhez, az évszakhoz. Amely az étkezés, levegőzés,
játék, gondozási tevékenység rendszeres napi teendőiből áll. Ösztönzi a
kisgyermekek önálló, kreatív tevékenységét.

 

Együttműködés a szülőkkel
• A bölcsőde tevékenysége során folyamatosan együttműködik a szülőkkel.
Biztosítja az ellátást igénybe vevők jogait a gyermekvédelmi törvény vonatkozó
rendelkezései alapján. Az ellátás papíralapú és elektronikus nyilvántartásához
szükséges adatokat adatvédelmi kötelezettségnek megfelelően kezeli.
• A szülővel felmerülő bármilyen probléma vagy konfliktus keletkezésének
észlelése esetén a bölcsőde vezető köteles azt megvizsgálni, a kérdéseket
megválaszolni. Egyet nem értés esetén a szülő panaszával a fenntartóhoz
fordulhat, aki a panaszt kivizsgálja és tájékoztatást ad a panasz orvoslásának más
lehetséges módjáról (gyermekjogi képviselő). A szülő a településhez tartozó
önkormányzat gyermekjóléti szolgálatához fordulhat, ha a fenntartó 15 napon
belül nem küld értesítést a vizsgálat eredményéről, vagy ha a meglett
intézkedéssel nem ért egyet.
• A bölcsőde a gyermeket csak az ellátásra szerződést kötőnek adhatja át.
Amennyiben a szülő, törvényes képviselő más személyt is megjelöl erre, köteles
azt írásban rögzíteni. Ennek hiányában – váratlan esemény esetén – legalább
telefonon köteles értesíteni a bölcsőde intézményét, hogy ki viheti el a
gyermeket.
• A szülő az ellátás folyamán biztosítja a bölcsőde részére, hogy a családi
bölcsődében való tartózkodáshoz gyermekének az időjárásnak megfelelő,
réteges, játékokhoz alkalmas váltóruhák és váltócipő álljon rendelkezésére. Óvja
a családi bölcsőde berendezési tárgyainak épségét, betartja a tisztasági
szabályokat, valamint a dohányzásra vonatkozó tiltó rendelkezést, igazodik a
családi bölcsőde napirendjéhez.
• A bölcsődébe saját játékot behozni nem engedélyezett, kivétel ez alól az alvós
kendők. A beszoktatás ideje alatt te


Egészségügyi ellátás, betegség, balesetvédelem
• Betegség miatt hiányzó gyermeket gyógyulása után orvosi igazolással tudunk fogadni.
• A közösség egészsége érdekében lázas (37,5°C és ennél magasabb hőmérsékletű),
antibiotikumot szedő vagy fertőzésre gyanús gyermek a bölcsődét nem látogathatja. A
családban előforduló fertőző betegségről kérjük a bölcsődét értesíteni.

• A gondozás megkezdése előtt a szülő bemutatja a gyermekorvos igazolását arról,
hogy a gyermek egészséges, korának megfelelő védőoltásokat megkapta,
közösségbe mehet. Fertőző betegség miatti 10 nap egybefüggő hiányzást
követően az ellátás folytatásának a feltétele a gyermek gyógyulását tanúsító
háziorvosi igazolás bemutatása a bölcsőde részére.
A bölcsődeorvos javaslatait: betegség esetén a bölcsődébe járás szüneteltetésére, az
otthoni ápolásra és egyéb vizsgálatokra vonatkozóan kérjük betartani.
• A szülő, törvényes képviselő a gyermek betegségét – mivel erre az időszakra nem
veszi igénybe az ellátást – legkésőbb tárgynap reggel 8:00 óráig köteles a
bölcsőde felé jelezni.
• Lázas, fertőző beteget nem fogad a családi bölcsőde. Amennyiben a gyermek
napközben belázasodik, a bölcsőde a szülőt értesíti, és ha szükséges, a szülővel
egyeztetett módon orvost hív. Ilyen esetekben kérjük mihamarabb hazavinni a
gyermeket, gyógyulása érdekében, és a többi gyermek egészségének érdekében.
• A megtörtént kötelező védőoltásokról folyamatosan kérjük a tájékoztatást. Kérjük, hogy
a gyermek gyógyszer és ételérzékenységéről a szülő tájékoztassa a bölcsődét és a
kivizsgálás eredményét szíveskedjenek bemutatni.
• A szülő, törvényes képviselő biztosítja a gyermek személyes higiénés eszközeit a
bölcsődével egyeztetett módon (papírzsebkendő, pelenka, törlőkendő, szalvéta)
• A bölcsődei dolgozók biztosítják a balesetvédelmi feltételeket. Ezeket a fenntartó
által megbízott személy rendszeresen ellenőrzi, az esetleges hiányosságokat
írásban észrevételezi, amelynek elhárítását határidőhöz köti.


A gyermek megismerésének eszközei, az ellátás minőségének biztosítása
• A szülő vállalja, hogy együttműködik a gyermek megismerését szolgáló kérdőív
kitöltésében és az időközben bekövetkezett változások regisztrálásában. A
kérdőívben rögzített információk csak összefoglalják, de nem helyettesíthetik a
gyermek gondozásához elengedhetetlen, személyesen megbeszélt gondozási
szempontokat.
• A szülő hozzájárul, hogy az ellátás során a gyermek fejlődésének
dokumentálására, belső használatra gyermekéről fénykép-és videófelvételek
készüljenek.


Egyéb rendelkezések
• A felvétel sorrendjét a jelentkezés időbeli sorrendje határozza meg, kivéve, ha
jogszabály előnyben részesítési kötelezettséget ír elő. Túljelentkezés esetén a

Fenntartó és az intézmény vezetője közösen döntenek a gyermekek felvétele
felől.
• A Házirend súlyos megsértése a kötött megállapodás felbontásával járhat.
• A bölcsőde vezetője a szülővel a szerződéskötés napján az érvényben lévő
házirendet ismerteti.
• A Házirend egy példányát a szerződéskötés napján a szülő átveszi.
• A bölcsődéből a gyermekeket csak a szülő/törvényes képviselő vagy az általa írásban
meghatalmazott személy viheti el, 14 éves kor alatti kiskorú e feladattal nem bízható
meg.
• Amennyiben a kisgyermek még nem érett az óvodai nevelésre és a bölcsődeorvos – a
kisgyermeknevelővel, bölcsődevezetővel, az intézményben dolgozó szakértőkkel
egyeztetve -ezt javaslatával megerősíti, a szülő kérelmére a gyermek 4. életévének
betöltését követő augusztus 31-ig tovább gondozható a bölcsődében.
• Az üzenő füzetbe történő bejegyzéseiket szívesen vesszük, akár a gyermek egészségi
állapotára, akár a gyermek fejlődésére, vagy otthoni eseményekre vonatkoznak.
• A gyermekek nyugalma érdekében az átadó helyiségben egy gyermekkel egyszerre
maximum 2 kisérő tartózkodhat.
• A bölcsőde ünnepnapokon és a hivatalos munkaszüneti napokon zárva tart. A nyári és
téli zárást a szülők/törvényes képviselők igényeihez igazodva a fenntartó állapítja meg,
melyről a szülőket/törvényes képviselőket minden év február 15-ig tájékoztatjuk.
• A bölcsőde területén, a bölcsőde udvarán és a bölcsőde 5 méteres körzetében a
dohányzás szigorúan tilos!

 

A házirend betartását köszönjük!